013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

verantwoordingsplicht en RECHTEN VAN BETROKKENEN

Home > Specialisaties > Privacy / AVG > Rechten van betrokkenen

Verantwoordingsplicht

Kernelementen van de AVG zijn awareness en accountability. Van organisaties wordt verlangd bewust om te gaan met het onderwerp bescherming van persoonsgegevens en op elk moment hierover verantwoording af te kunnen leggen. De verplichtingen op het gebied van privacy mogen niet (meer) als een ‘afvinklijstje’ worden gezien. Interne processen en systemen (waaronder bijvoorbeeld projectadministratie, personeelsadministratie en CRM) moeten zo worden ingericht dat privacyrechten te allen tijde optimaal zijn gewaarborgd. Hetzelfde geldt voor aangeboden producten en diensten. Dit wordt in de AVG aangeduid als ‘privacy by default’ (systemen, producten en diensten standaard op de meest privacyvriendelijke stand zetten) en ‘privacy by design’ (privacy vanaf het moment van ontwikkeling integreren in nieuwe systemen, producten en diensten).

Organisaties moeten desgevraagd kunnen aantonen te voldoen aan de AVG bij iedere verwerking van persoonsgegevens. De belangrijkste beginselen van de AVG zijn:

 • Rechtmatigheid: van iedere verwerking
 • Transparantie: betrokkenen moeten weten dat hun persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt en wat hun rechten in dat verband zijn
 • Doelbinding: elke verwerking van persoonsgegevens moet noodzakelijk zijn omwille van vooraf beschreven gerechtvaardigde doeleinden
 • Minimaal: er mogen niet meer gegevens verwerkt worden, dan noodzakelijk is voor de doeleinden
 • Juistheid: verwerkte persoonsgegevens moeten juist en actueel zijn
 • Beveiliging: er moeten passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen.

Rechten van Betrokkenen

Voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens, moeten wij als betrokkenen hierover geïnformeerd worden. Dat heet in de AVG het ‘transparatiebeginsel’.
Hierbij moeten wij als betrokkenen onder meer worden gewezen op onze rechten, zoals

 • het recht op inzage in welke persoonsgegevens van ons verwerkt zijn/worden
 • het recht op aanvulling en/of correctie van de verwerkte persoonsgegevens
 • het recht op verwijdering van (overbodige) persoonsgegevens of zelfs van alle ons betreffende persoonsgegevens (ook wel ‘vergetelheid’ genoemd)
 • het recht op bezwaar tegen een bepaalde verwerking en beperking van verdere verwerking van onze persoonsgegevens
 • het recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit) van onze persoonsgegevens, waarover hieronder meer.
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bijvoorbeeld: werknemers
Werknemers kunnen bijvoorbeeld verwijdering vragen van verwerkte persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor de gestelde doeleinden. Het is bijvoorbeeld voor het correct uitvoeren van de salariering niet noodzakelijk de etniciteit van de betrokkene te weten of over een pasfoto te beschikken. Het is overigens wel mogelijk dat een organisatie die persoonsgegevens mag verwerken voor een ander doeleind.

Dataportabiliteit

Helemaal nieuw onder de AVG is het hierboven genoemde recht op ‘dataportabiliteit’. Betrokkenen hebben sinds 25 mei 2018 (onder omstandigheden) het recht hun persoonsgegevens in een standaard, overdraagbaar formaat te ontvangen. Dit maakt het mogelijk de persoonsgegevens eenvoudig door te geven aan andere partijen. Dit nieuwe recht beoogt het met name makkelijk(er) te maken van de ene sociale netwerksite of onlinedienst over te stappen naar een andere. Betrokkenen kunnen zelfs verlangen dat de organisatie hun persoonsgegevens direct doorstuurt naar die nieuwe partij.

Hoe gaat dat in zijn werk

Wij willen altijd eerst persoonlijk kennismaken voordat we gaan samenwerken. Daar hoort dus ook bij dat een eerste gesprek vrijblijvend is. Als je daarna met ons in zee gaat, maken we duidelijke afspraken waar je ons aan kunt houden. Een zaak doen we samen. Soms is het beter om te schikken, maar soms moet je ook gewoon doorpakken. Als advocaat schatten wij de kansen en risico’s in zodat we een aanpak kunnen bedenken waar jij achter staat.

Er zijn twee situaties voor de kosten:

 • je hebt een rechtsbijstandsverzekering. Dan ben je vrij om de zaak door ons te laten doen. De rechtsbijstandsverzekeraar vergoedt dan onze kosten. Samen bekijken we de precieze polisvoorwaarden.
 • je betaalt ons uurtarief van maximaal € 240,- exclusief btw. Onder andere afhankelijk van om hoeveel geld het gaat, spreken we het precieze tarief af.

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55
F 013 - 536 84 20
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

NIEUWSBRIEF

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.