013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

KENNISPAGINA verantwoordelijke en verwerker

KENNISPAGINA

ARBEIDSOVEREENKOMST

Home > Specialisaties > Privacy / AVG > Kennispagina verantwoordelijke en verwerker

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens, moeten wij als betrokkenen hierover geïnformeerd worden. Dat heet in de AVG het ‘transparatiebeginsel’.
Hierbij moeten wij als betrokkenen onder meer worden gewezen op onze rechten, zoals:

 • het recht op inzage in welke persoonsgegevens van ons verwerkt zijn/worden
 • het recht op aanvulling en/of correctie van de verwerkte persoonsgegevens
 • het recht op verwijdering van (overbodige) persoonsgegevens of zelfs van alle ons betreffende persoonsgegevens (ook wel ‘vergetelheid’ genoemd)
 • het recht op bezwaar tegen een bepaalde verwerking en beperking van verdere verwerking van onze persoonsgegevens
 • het recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit) van onze persoonsgegevens, waarover hieronder meer.
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bijvoorbeeld: werknemers

Werknemers kunnen bijvoorbeeld verwijdering vragen van verwerkte persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor de gestelde doeleinden. Het is bijvoorbeeld voor het correct uitvoeren van de salariering niet noodzakelijk de etniciteit van de betrokkene te weten of over een pasfoto te beschikken. Het is overigens wel mogelijk dat een organisatie die persoonsgegevens mag verwerken voor een ander doeleind.

DATAPORTABILITEIT

Helemaal nieuw onder de AVG is het hierboven genoemde recht op ‘dataportabiliteit’. Betrokkenen hebben sinds 25 mei 2018 (onder omstandigheden) het recht hun persoonsgegevens in een standaard, overdraagbaar formaat te ontvangen. Dit maakt het mogelijk de persoonsgegevens eenvoudig door te geven aan andere partijen. Dit nieuwe recht beoogt het met name makkelijk(er) te maken van de ene sociale netwerksite of onlinedienst over te stappen naar een andere. Betrokkenen kunnen zelfs verlangen dat de organisatie hun persoonsgegevens direct doorstuurt naar die nieuwe partij.

VERANTWOORDINGSPLICHT

Kernelementen van de AVG zijn awareness en accountability. Van organisaties wordt verlangd bewust om te gaan met het onderwerp bescherming van persoonsgegevens en op elk moment hierover verantwoording af te kunnen leggen. De verplichtingen op het gebied van privacy mogen niet (meer) als een ‘afvinklijstje’ worden gezien. Interne processen en systemen (waaronder bijvoorbeeld projectadministratie, personeelsadministratie en CRM) moeten zo worden ingericht dat privacyrechten te allen tijde optimaal zijn gewaarborgd. Hetzelfde geldt voor aangeboden producten en diensten. Dit wordt in de AVG aangeduid als ‘privacy by default’ (systemen, producten en diensten standaard op de meest privacyvriendelijke stand zetten) en ‘privacy by design’ (privacy vanaf het moment van ontwikkeling integreren in nieuwe systemen, producten en diensten).

Organisaties moeten desgevraagd kunnen aantonen te voldoen aan de AVG bij iedere verwerking van persoonsgegevens. De belangrijkste beginselen van de AVG zijn:

 • Rechtmatigheid: van iedere verwerking
 • Transparantie: betrokkenen moeten weten dat hun persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt en wat hun rechten in dat verband zijn
 • Doelbinding: elke verwerking van persoonsgegevens moet noodzakelijk zijn omwille van vooraf beschreven gerechtvaardigde doeleinden
 • Minimaal: er mogen niet meer gegevens verwerkt worden, dan noodzakelijk is voor de doeleinden
 • Juistheid: verwerkte persoonsgegevens moeten juist en actueel zijn
 • Beveiliging: er moeten passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen.

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55

F 013 5368420
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.