013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

ERFRECHT

wat moet ik doen als er een conflict is binnen de familie over de erfenis?”

Bij het overlijden van een dierbare komt veel op de nabestaande(n) af en moet men in korte tijd veel regelen. Vaak zijn de nabestaanden nog niet (volledig) op de hoogte van wat de erflater in zijn of haar testament heeft geregeld en is onduidelijk wat de nalatenschap nu aan actieve en passieve bestanddelen heeft. Zeker als er eerder handelingen zijn verricht die er toe leiden dat men (onbedoeld) een nalatenschap zuiver heeft aanvaard, kunnen de nadelige financiële gevolgen groot zijn.

Het lastige aan erfrechtgeschillen is dat men de overledene niet meer kan vragen wat zij/hij heeft bedoeld te regelen en heeft gewild. Hierdoor wordt de kans op geschillen en conflicten tussen nabestaanden groter.

Het behandelen van erfrechtzaken vraagt om de specifieke expertise op dit rechtsgebied.
Om die reden heeft een van onze advocaten, Chantal van der Sprong, ook de specialisatie opleiding Erfrecht (vFAS) gevolgd en met succes afgrond. Voor advies, begeleiding en bijstand in een procedure kun je contact opnemen. Omdat procedures niet de voorkeur genieten, kan ook mediation uitkomst bieden. Bij het afwikkelen van nalatenschappen zijn vaak veel mensen betrokken en zit de mediation tafel “vol”. In dat geval werken wij met meerdere mediators (vaak tevens advocaat of notarissen).

NOVEX

Onze erfrechtadvocaten Leo van Osch en Chantal van der Sprong hebben beiden de NOVEX-leergang afgerond en zijn dus lid van deze vereniging (Nederlandse Organisatie voor Executeurs). Leden van de NOVEX zijn experts op het gebied van de afwikkeling van erfenissen en kunnen ook optreden als executeur of vereffenaar bij nalatenschappen.

Dit kunnen onze erfrechtadvocaten dus voor jou betekenen: 

  • Advies geven
  • Bemiddelen tussen erfgenamen
  • Procederen
  • Executele en vereffening

Meer weten? Neem contact op met ons kantoor of raadpleeg de website van NOVEX

FAQ ERFRECHT.

Wat is de erfenis?

De erfenis, ook wel nalatenschap genoemd, is het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na het overlijden nalaat.

Wie zijn volgens de wet erfgenamen?

Volgens de wet zijn er de volgende erfgenamen:

  1. de echtgenoot en de kinderen (of de afstammelingen daarvan);
  2. de ouders en (half)broers en (half)zussen (of de afstammelingen daarvan);
  3. de grootouders of hun afstammelingen via de overgrootouders.
Hoe weet ik of ik erfgenaam ben?

Alle testamenten die in Nederland zijn opgemaakt, worden ingeschreven in het Centraal Testamentregister (CTR). Via het CTR is te achterhalen of er een testament is opgesteld en, zo ja, bij welke notaris. Is er geen testament opgesteld, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn.

Minderjarige erfgenamen?

Minderjarigen kunnen alleen beneficiair aanvaarden of verwerpen. Als wettelijk vertegenwoordiger heeft men voor het verwerpen van de nalatenschap toestemming nodig van de kantonrechter, een zogenaamde rechterlijke machtiging. De kantonrechter beoordeelt of het verwerpen van een nalatenschap in het belang van de minderjarige is. Wanneer namens de minderjarige de nalatenschap niet binnen 3 maanden is verworpen, wordt de nalatenschap automatisch beneficiair aanvaard en is er geen toestemming nodig van de kantonrechter.

Wat is zuiver aanvaarding?

Zuiver aanvaarden kan alleen als je 18 jaar of ouder bent. Wanneer de erfenis zuiver wordt aanvaard, ben je ook aansprakelijk voor alle schulden, zelfs als de schulden groter zijn dan het deel dat je toekomt uit de nalatenschap.

Wat is beneficiair aanvaarding?

Bij een beneficiaire aanvaarding van een erfenis word je wel erfgenaam maar kan je in principe geen negatieve nalatenschap erven. Als je beneficiair aanvaardt, betekent dit dat je verplicht bent om de nalatenschap volgens bepaalde wettelijke regels af te wikkelen. Dit heet het vereffenen van de nalatenschap. Als aan de vorderingen van de schuldeisers is voldaan, wordt wat er overblijft (als er iets overblijft) verdeeld onder de erfgenamen. Wanneer een erfenis beneficiair wordt aanvaard, ben je verplicht een verklaring af te leggen bij (de griffier van) de rechtbank. Dit kan schriftelijk of in persoon bij de centrale balie van de rechtbank.

Kan ik een erfenis verwerpen?

Als je afstand doet van de nalatenschap dan weiger je de erfenis aan te nemen. Je verwerpt dan de erfenis. Kies je hiervoor, dan ben je verplicht jouw verklaring af te leggen bij (de griffie van) de rechtbank. Dit kan schriftelijk of in persoon bij de balie van de rechtbank.

Wat is een boedelregister?

Iedere rechtbank heeft een eigen boedelregister. Het register is openbaar. Je kunt hier kosteloos inzien of een uittreksel opvragen. Het verzoek moet betrekking hebben op een bepaalde nalatenschap

Wat staat er in een boedelregister?

In een boedelregister staan rechtsfeiten rondom de overgang van de nalatenschap. Een nalatenschap staat open als een erflater is overleden.

Wat is een testament?

Een testament kan gevraagd worden om aan te geven wie er wel of juist geen erfgenamen zijn en hoe de nalatenschap afgewikkeld moet worden. Iedereen vanaf 16 jaar of ouder kan een testament opstellen. Een testament is een persoonlijke, eenzijdige rechtshandeling.

Wat is een codicil?

Een codicil is een zelfgeschreven document waarin u uw wensen kunt vastleggen met betrekking tot de begrafenis of crematie of wie bepaalde sieraden, meubelstukken of kleding krijgt. Het moet aan een drietal eisen voldoen:

  1. Het moet zelf met de hand geschreven zijn;
  2. Het moet voorzien zijn van een datum;
  3. Er moet een handtekening onder staan.
Wat is een legaat?

Een legaat is een making waarbij bepaalde goederen of een bepaalde som geld aan een bepaald iemand wordt nagelaten.

Wat is een executeur?

Een executeur is degene die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de erfenis. Een executeur wordt aangewezen door het testament. De executeur kan één van de erfgenamen zijn, maar kan ook een derde zijn. De rechten en plichten van de executeur staan in het testament. In het testament kunnen nadere voorschriften zijn opgenomen.

Wat is vereffening?

Als de erfgenaam (of een van hen)  besluit de nalatenschap beneficiair te aanvaarden dan zal de nalatenschap afgewikkeld moeten worden. Deze vermeende afwikkeling wordt ook wel vereffening genoemd. Wanneer er minderjarige kinderen erfgenaam zijn, wordt een nalatenschap ook volgens de regels van de vereffening afgewikkeld. De wet kent hierop enkele uitzonderingen.

ER IS onenigheid in de familie: wat nu?

De afwikkeling van de nalatenschap verloopt niet altijd even gemakkelijk. Zeker wanneer er sprake is van een groot vermogen. Het advies is om de tussenkomst van een professional in te schakelen. Ook een advocaat-mediator heeft ruime ervaring en is in staat om op een neutrale manier het proces te begeleiden. Mocht dat niet lukken dan is het de weg naar de rechter die dan voor een oplossing moet zorgen.

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55
F 013 - 536 84 20
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

NIEUWSBRIEF

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.