013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

Kennispagina Rechtsvormen

Kennispagina Rechtsvormen

Ondernemingen kunnen op verschillende manieren zijn georganiseerd. De wet maakt onderscheid tussen rechtsvormen mét rechtspersoonlijkheid en rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. Een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid is een zelfstandige drager van rechten en plichten die deel kan nemen aan het rechtsverkeer, die een eigen (afgescheiden) vermogen heeft en zelf (bijvoorbeeld) overeenkomsten aan kan gaan.

Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid ben je als ondernemer in principe met je privévermogen aansprakelijk voor verplichtingen van de onderneming. Bij een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid is dat in principe niet het geval en is de rechtspersoon zelf aansprakelijk.

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid zijn de eenmanszaak, de vennootschap onder firma, de maatschap en de commanditaire vennootschap.

Eenmanszaak

Een eenmanszaak is een onderneming die wordt gevormd door een natuurlijk persoon. De eenmanszaak moet ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel. De eigenaar van de eenmanszaak is met zijn privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de onderneming.

 

Vennootschap onder firma

De vennootschap onder firma (vof) is een ondernemingsvorm tussen twee of meer personen, elk vennoot genaamd. De VOF is een gekwalificeerde maatschap waarbij de vennoten geld of arbeid inbrengen ten behoeve van de gezamenlijk gevoerde onderneming. Er is geen minimumkapitaal nodig.

Lees meer

Voor de oprichting van een VOF is inschrijving bij de Kamer van Koophandel vereist.

Normaliter leggen de vennoten in een vennootschapscontract afspraken vast over de bevoegdheden van de vennoten, de inbreng en de verdeling van de winst.

De vennoten in een VOF zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de VOF en voor verplichtingen aangegaan gedurende de periode dat zij vennoot zijn. De VOF heeft in die zin een afgescheiden vermogen dat crediteuren van de vennoten in privé zich niet op het vermogen van de VOF kunnen verhalen. Crediteuren van de VOF kunnen zich daarentegen verhalen op zowel het vermogen van de VOF als het vermogen van de vennoten in privé.

Maatschap

De maatschap is een rechtsvorm gebaseerd op een overeenkomst gericht op samenwerking tot een gemeenschappelijk doel (vaak gezien bij artsen of advocaten). De maten werken in principe gelijkwaardig samen, waarbij ieder een inbreng in de maatschap heeft (arbeid, geld of goederen) en het financieel voordeel tussen de maten wordt gedeeld.

Lees meer

Een maatschap moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De maten gaan in beginsel alleen verplichtingen aan voor zichzelf en niet voor de andere maten. Een schuldeiser die een overeenkomst heeft met maat A kan dus niet bij maat B uit diezelfde maatschap aankloppen wanneer maat A niet (of ondeugdelijk) nakomt. Een maat kan de overige maten wel binden als gehandeld wordt als vertegenwoordiger van de maatschap.

Commanditaire vennootschap

De commanditaire vennootschap (cv) is een vennootschap tussen een of meer persoonlijk verbonden vennoten en een of meer commanditaire vennoten. De commanditaire (ook wel: stille) vennoten zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de onderneming; zij zijn in de onderlinge verhouding tot hun medevennoten slechts

Lees meer

gehouden te delen in de schulden en verliezen van de vennootschap tot aan het bedrag van hun inbreng. Dit is anders wanneer de commanditaire vennoot naar buiten treedt en als vennoot handelt.

De cv moet ingeschreven worden in het Handelsregister.

De beherende vennoot is met zijn privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de cv.

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid

Besloten Vennootschap

De besloten vennootschap (BV) is een rechtspersoon die zelfstandig kan deelnemen aan het rechtsverkeer. Het kapitaal van de BV is verdeeld in (niet vrij overdraagbare) aandelen. Deze aandelen staan op naam.

Een BV wordt geleid door een bestuur. Dit kunnen natuurlijke personen zijn of andere rechtspersonen. Het bestuur / een bestuurder is – behoudens uitzonderingen (onbehoorlijk bestuur) – niet aansprakelijk voor schulden of verplichtingen van de BV.

Lees meer

Via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders oefenen de aandeelhouders invloed uit op de koers van de BV. Vaak kent een BV een toezichthoudend orgaan in de vorm van een Raad van Toezicht en/of Raad van Commissarissen.

Een BV wordt opgericht bij notariële akte en moet ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel. Voor de formele oprichting kan een BV in sommige gevallen al rechtshandelingen verrichten; dit gebeurt onder de noemer “BV in oprichting”. De BV kan de rechtshandelingen na oprichting bekrachtigen. Tot het moment van bekrachtigen is degene die de rechtshandeling heeft verricht hoofdelijk aansprakelijk.

Naamloze Vennootschap

Bij de naamloze vennootschap (NV) is het kapitaal net als bij de BV verdeeld in aandelen. Dit kunnen aandelen op naam zijn (van de aandeelhouder) of op toonder. Anders dan bij de BV zijn de aandelen in de NV vrij overdraagbaar.

Voor de oprichting van een NV gelden dezelfde vereisten als bij de BV.

Coöperatie

De coöperatie is een rechtspersoon met leden, gericht op een bepaald doel. De coöperatie moet zich blijkens haar statuten ten doel stellen in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien. Het begrip ‘stoffelijke behoeften’ moet ruim worden uitgelegd; ook behoeften in het economische vlak worden daaronder begrepen.

Oprichting van de coöperatie geschiedt bij notariële akte. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel is vereist.

Lees meer

Binnen de coöperatie heeft de Algemene Ledenvergadering de hoogste zeggenschap. De coöperatie is zelf aansprakelijk voor de schulden. Bij ontbinding zijn de leden aansprakelijk voor de schulden.

Stichting

Een stichting wordt opgericht bij notariële akte en heeft als doel het realiseren van een maatschappelijk, sociaal of ideëel doel.
De stichting moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Een stichting heeft geen leden of aandeelhouders. Een stichting mag winst maken, maar dit mag niet het doel zijn: uitkeringen aan oprichters, belanghebbenden of derden anders dan van ideële of sociale strekking is niet toegestaan.

Lees meer

De stichting wordt bestuurd door een bestuur. Dit kunnen natuurlijke personen zijn of rechtspersonen. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schulden en verplichtingen van de stichting, behoudens uitzonderingen.

Vereniging

De vereniging wordt opgericht bij meerzijdige rechtshandeling (overeenkomst) of notariële akte. Net als de stichting mag de vereniging geen winstoogmerk hebben.

Of van een vereniging kan worden gesproken, hangt ervan af, of er wordt voldaan aan de materiële vereisten voor een vereniging, namelijk of er leden zijn die volgens door hen gestelde regels en voor een door hen gesteld doel in een rechtspersoon samenwerken.

Lees meer


Een vereniging bestaat in twee varianten: met volledige of beperkte rechtsbevoegdheid. Bij de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, waarbij als aanvullende eis geldt dat de statuten in een notariële akte zijn opgenomen, kan, in tegenstelling tot de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, wel registergoederen verkrijgen en erfgenaam zijn. Voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bestaat de verplichting tot inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Deze rechtsvorm heeft minimaal twee leden.

Het bestuur van een vereniging is niet aansprakelijk voor schulden en verplichtingen van de vereniging, behoudens uitzonderingen.

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

Onze arbeidsrecht advocaten Toine, Mark en Edwin staan jou van begin tot eind bij!

 

Toine Zegers

Arbeidsrecht
Ondernemingsrecht

Mark Diebels

Arbeidsrecht

Edwin Aerts

Arbeidsrecht
Ondernemingsrecht
Privacy / AVG

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55

F 013 5368420
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.