013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

FAQ
Incassorecht

VEEL GESTELDE VRAGEN

Lees hieronder de meest gestelde vragen over Incassorecht (FAQ).
Ontbreekt er een vraag die u graag beantwoord wilt zien, neem dan gerust contact met ons op

Wat is het verschil tussen wettelijke rente en wettelijke handelsrente?

Op grond van de wet is een schuldenaar die te laat betaalt, rente verschuldigd. Als het om een contract met een consument gaat, is de ‘gewone’ wettelijke rente van toepassing. Als het om een contract met een bedrijf gaat, is de wettelijke handelsrente van toepassing. De wettelijke handelsrente ligt (normaliter) hoger dan de wettelijke rente.

Wat is verzuim?

In verzuim zijn, betekent in de kern dat een schuldenaar zijn verplichtingen niet is nagekomen. Er is bij contracten van rechtswege (dus automatisch) sprake van verzuim als:
o voor de nakoming een bepaalde datum was afgesproken en die is verstreken,
o uit een mededeling of handelen van de schuldenaar zelf blijkt dat deze niet tijdig zal nakomen.
In situaties waarin verzuim niet van rechtswege intreedt, is een ingebrekestelling vereist. Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning met als doel om de schuldenaar een (laatste) kans te geven op nakoming binnen een bepaalde (in de aanmaning op te nemen) redelijke termijn.

Wat maakt het uit of er sprake is van verzuim?

Op grond van de wet treden bepaalde gevolgen pas in of zijn bepaalde juridische acties pas mogelijk als sprake is van verzuim, bijvoorbeeld de verschuldigdheid van wettelijke rente of ontbinding van het contract. Verzuim is dan een noodzakelijke voorwaarde.

Wat zijn buitengerechtelijke kosten?

Onder het begrip ‘buitengerechtelijke kosten’ worden alle incassokosten verstaan die je als schuldeiser in redelijkheid maakt om de schuldenaar tot betaling te bewegen. Kosten van een rechtszaak vallen hier niet onder; uitsluitend de kosten in het voortraject zijn aan te merken als buitengerechtelijke kosten.

Wanneer kan ik de buitengerechtelijke kosten verhalen op de schuldenaar?

Het hangt er van af wie de schuldenaar is. Als de schuldenaar een consument is, gelden andere regels dan wanneer het een bedrijf betreft. Bij consumenten geldt dat aan twee vereisten voldaan moet zijn: de consument moet 1) in verzuim zijn en 2) veertien dagen respijt krijgen om alsnog te betalen. Een consument is pas buitengerechtelijke kosten verschuldigd als de termijn van 14 dagen schriftelijk is aangezegd (ook wel ‘veertiendagenbrief’ genoemd) én de hoogte van de buitengerechtelijke kosten in de schriftelijke aanzegging is vermeld. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten is gemaximeerd (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten).
Voor bedrijven zijn de regels zoals deze voor consumenten gelden niet dwingend; bedrijven mogen hier in hun onderlinge rechtsverhoudingen van afwijken. Dat gebeurt vaak in AV. Voor bedrijven geldt geen (verplichte) veertiendagenbrief en ook de hoogte van de buitengerechtelijke kosten is niet gemaximeerd. Wel geldt de zogeheten ‘dubbele redelijkheidstoets’: de kosten moeten in redelijkheid zijn gemaakt en de gemaakte kosten moeten als zodanig ook redelijk zijn.

Ik heb inmiddels meerdere rekeningen die onbetaald zijn en ik voorzie dat schuldenaar niet meer gaat betalen. Wat kan ik doen?

Het is mogelijk om beslag te leggen onder de schuldenaar, bijvoorbeeld op een bankrekening of op eigendommen van de schuldenaar. Beslag leggen is een voorlopige maatregel, bedoeld om de nakoming van een verplichting (vaak: betaling) veilig te stellen. Het beslag wordt gelegd door de deurwaarder, na toestemming door de rechtbank en in de regel zonder dat de schuldenaar zich vooraf kan verweren. Door het beslag kan de schuldenaar niet meer beschikken over de tegoeden op de door het beslag getroffen bankrekening of de in bewaring genomen eigendommen. Na het leggen van het beslag moet je als schuldeiser binnen een korte termijn (in principe 14 dagen) een rechtszaak beginnen.

Een andere schuldeiser heeft al beslag gelegd. Heeft het leggen van beslag dan nog zin?

Bij beslag geldt niet ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Als er meerdere beslagen zijn gelegd, is het uitgangspunt dat alle beslagleggers zich pondsgewijs kunnen verhalen op de banktegoeden of eigendommen waarop beslag is gelegd.

Waar moet ik bij beslag onder een particuliere schuldenaar rekening mee houden?

De procedure voor het leggen van beslag onder een particuliere schuldenaar verloopt op dezelfde manier als bij een beslaglegging onder een bedrijf, maar bij een particuliere schuldenaar moet rekening worden gehouden met de ‘beslagvrije voet’. De beslagvrije voet is een wettelijk vastgesteld minimum bedrag dat de schuldenaar mag houden. De hoogte van de beslagvrije voet is afhankelijk van de persoonlijke (leef)omstandigheden van de particuliere schuldenaar.

Wat heb ik nodig als ik het faillissement van de schuldenaar wil aanvragen?

De juridische eis voor een faillissement is dat de schuldenaar ‘in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen’. In de praktijk toetst de rechtbank dit aan de hand van twee voorwaarden: een opeisbare vordering (d.w.z. een onbetaalde factuur waarvan de betalingstermijn is verstreken) en een steunvordering van een andere schuldeiser.

Heeft een faillissement gevolgen voor het beslag dat ik heb gelegd?

Ja, door een faillissement wordt een beslag automatisch opgeheven. Alle schuldeisers worden (voor zover mogelijk) voldaan op basis van de in faillissementen geldende rangorde. De volgorde van beslaglegging is daarbij niet relevant.

De schuldenaar beroept zich op verrekening met een tegenvordering. Kan dat?

Ja, tenzij de mogelijkheid van verrekening contractueel (bv. in AV) is uitgesloten, is verrekening met een tegenvordering mogelijk. Dit moet dan wel een tegenvordering zijn van de schuldenaar zelf en niet van (bv.) een bestuurder in privé. Ook als de tegenvordering (nog) niet opeisbaar is, kan worden verrekend.

De schuldenaar heeft de hoofdsom betaald, maar niet de buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente. Is er dan wettelijke rente verschuldigd over het restant?

De wet voorziet in een basisregeling voor de toerekening van betalingen. Hier kan contractueel van worden afgeweken, maar als dat niet is gebeurd strekt een betaling éérst in mindering op de buitengerechtelijke kosten, dán op de rente en tot slot pas op de hoofdsom. Als de betaling voldoende is om de buitengerechtelijke kosten en rente mee te kunnen voldoen, is de schuldenaar over de resterende hoofdsom wettelijke rente verschuldigd.

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

Onze ondernemingsrecht advocaten Toine, Leo en Edwin staan jou van begin tot eind bij!

 

Toine Zegers

Arbeidsrecht
Ondernemingsrecht

Leo van Osch

Ondernemingsrecht
Familie en Erfrecht

Edwin Aerts

Arbeidsrecht
Ondernemingsrecht
Privacy / AVG

KENNISPAGINA

Op onze kennispagina’s vind je een korte omschrijving van veelgebruikte begrippen in onze teksten. Deze begrippen gebruiken wij ook vaak in onze nieuwsberichten. Onze nieuwsberichten kun je vinden onder ‘nieuws’.

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55

F 013 5368420
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.