013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

FAQ
Bestuurdersaanspakelijkheid

FAQ
Bestuurders-
Aansprakelijkheid

Home > Specialisaties > Ondernemingsrecht > Bestuurdersaansprakelijkheid > FAQ Bestuurdersaansprakelijkheid

VEEL GESTELDE VRAGEN

Lees hieronder de meest gestelde vragen over Bestuurdersaansprakelijkheid en Ontslag Bestuurder (FAQ).
Ontbreekt er een vraag die u graag beantwoord wilt zien, neem dan gerust contact met ons op

FAQ BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID.

De meest gestelde vragen over bestuurdersaansprakelijkheid

FAQ BESTUURDERS-
AANSPRAKELIJKHEID.

De meest gestelde vragen over bestuurdersaansprakelijkheid

Kan ik persoonlijk aansprakelijk zijn voor wat ik als bestuurder van een onderneming doe?

Ja, de onderneming (als rechtspersoon) is normaal gesproken verantwoordelijk en juridisch aansprakelijk, maar een bestuurder kan in privé aansprakelijk zijn náást de onderneming. Persoonlijke aansprakelijkheid kan (bijvoorbeeld) aan de orde zijn als de bestuurder bij het namens de onderneming aangaan van verbintenissen wist of redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat de onderneming niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden.

Kunnen ook feitelijk beleidsbepalers die geen formele relatie met de onderneming hebben of onbezoldigd bestuurders persoonlijk aansprakelijk zijn?

Ja, de wet en ook de rechtspraak maken geen uitzondering voor feitelijk beleidsbepalers of onbezoldigd bestuurders; ook zij kunnen op dezelfde wijze als (formele) bestuurders in privé aansprakelijk zijn.

Wanneer is een bestuurder persoonlijk aansprakelijk?

Een bestuurder heeft zowel intern (ten opzichte van de onderneming zelf) als extern (ten opzichte van derden) een verantwoordelijkheid en verplichtingen. Van interne aansprakelijkheid (dus ten opzichte van de onderneming) is sprake bij onbehoorlijk bestuur én een in dat kader aan de bestuurder persoonlijk te maken ernstig verwijt. Voor het vaststellen van onbehoorlijk bestuur wordt als criterium gebruikt of ‘de taak is uitgevoerd met het inzicht en de zorgvuldigheid die mogen worden verwacht van een bestuurder die voor zijn taak berekend is en deze nauwgezet vervult’. Bij externe aansprakelijkheid (dus ten opzichte van derden) is het uitgangspunt dat alleen de onderneming aansprakelijk is, maar ook hier kan in het geval van een persoonlijk te maken ernstig verwijt de bestuurder aansprakelijk zijn.

De onderneming is failliet en de curator stelt mij als bestuurder persoonlijk aansprakelijk. Wat kan ik doen?

Wanneer sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur én aannemelijk is dat dit kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement is elke bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor het boedeltekort (d.w.z. de schulden die de onderneming niet uit de aanwezige of nog te verkrijgen baten kan voldoen). Als (o.a.) de jaarstukken niet (tijdig) zijn gedeponeerd, verbindt de wet daar de conclusie aan dat a) sprake is van onbehoorlijk bestuur en b) dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Een bestuurder staat in die situatie dus op een 2-0 achterstand. De enige mogelijkheid om aan aansprakelijkheid te ontkomen, is door te bewijzen dat a) het onbehoorlijk bestuur niet aan hem/haar zelf te wijzen is en b) hij/zij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van het onbehoorlijk bestuur af te wenden. Concreet: aantonen dat er alles aan is gedaan om de jaarstukken wél tijdig te deponeren en/of andere acties zijn ondernomen om het faillissement te vermijden.

Maakt het voor de aansprakelijkheid op grond van onrechtmatig handelen uit dat een bestuurder niet in persoon, maar via een BV bestuurder is?
Nee, dat maakt voor de persoonlijk aansprakelijkheid van de bestuurder niet uit. Op grond van de wet (art. 2:11 BW) rust de aansprakelijkheid van een rechtspersoon als bestuurder van een andere rechtspersoon hoofdelijk op ‘ieder die ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid van de rechtspersoon daarvan bestuurder is’. Dit betekent dat de zogenaamde ‘tweedegraads-bestuurders’ náást de rechtspersoon-bestuurder aansprakelijk zijn.
Kan ik als bestuurder van een stichting of vereniging ook persoonlijk aansprakelijk zijn?

Ja, ook voor bestuurders van stichtingen of verenigingen geldt dat zij persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn. Zo is bij een informele vereniging (d.w.z. een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid) het bestuur náást de vereniging aansprakelijk voor schulden van de vereniging. Bestuurders van een stichting en een vereniging zijn persoonlijk aansprakelijk zo lang de stichting respectievelijk de vereniging nog niet in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is ingeschreven.

FAQ ONTSLAG BESTUURDER

De meest gestelde vragen over ontslag bestuurder

Wanneer ben ik statutair bestuurder?

Een bestuurder is een statutair bestuurder als de benoeming heeft plaatsgevonden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (of een ander in de statuten aangewezen orgaan). Vaak heeft een statutair bestuurder óók een arbeidsovereenkomst.

Heeft een statutair bestuurder dezelfde ontslagbescherming als een werknemer?

Nee, voor een statutair bestuurder geldt een ander ontslagsysteem en andere bescherming dan voor een ‘reguliere’ werknemer. De vereiste voorafgaande toestemming van het UWV, toetsing door de kantonrechter of instemming door de bestuurder zelf zijn niet van toepassing. Als een statutair bestuurder in overeenstemming met de statuten vennootschapsrechtelijk met een ontslagbesluit wordt ontslagen, eindigt daarmee ook de arbeidsrechtelijke rechtsverhouding met de onderneming.

Is het ontslag van een statutair bestuurder ook rechtsgeldig als er een opzegverbod geldt, bijvoorbeeld bij ziekte?

Op grond van de zogeheten ’15-april arresten’ heeft een ontslagbesluit in beginsel ook de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een bestuurder tot gevolg. De Hoge Raad heeft op deze hoofdregel twee uitzonderingen gegeven: een wettelijk ontslagverbod en andere afspraken tussen partijen. Het opzegverbod bij ziekte is een voorbeeld van zo’n ontslagverbod. Tijdens ziekte kan de arbeidsovereenkomst niet worden opgezegd; het vennootschapsrechtelijke ontslagbesluit maakt daarom bij ziekte ook geen einde aan de arbeidsovereenkomst. Dit is anders wanneer de bestuurder de oproeping voor de AvA waarin over het voorgenomen ontslag zal worden gestemd, vóór de ziekmelding al heeft ontvangen.

Kan ik als statutair bestuurder de rechter verzoeken om het ontslag te vernietigen?

Ja, dat kan onder omstandigheden. Deze procedure verloopt via de rechtbank en niet, zoals bij arbeidsovereenkomsten het geval is, via de kantonrechter. De basis voor het verzoek tot vernietiging (of nietigverklaring) zal dan moeten zijn dat het ontslagbesluit niet correct is genomen, bijvoorbeeld omdat de oproeping niet conform de statuten is verlopen of niet is voldaan aan het vereiste quorum.

Heeft een statutair bestuurder bij ontslag recht op een vergoeding?

De transitievergoeding geldt ook voor statutair bestuurders. Een statutair bestuurder kan daarnaast de kantonrechter verzoeken om een billijke vergoeding toe te kennen als de opzegging het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever of wanneer een redelijke grond voor de opzegging ontbreekt.

Geldt bij een beëindigingsovereenkomst met een statutair bestuurder ook de bedenktermijn van 14 dagen?

Nee, de bedenktermijn die voor reguliere werknemers van toepassing is bij instemming met opzegging of een beëindigingsovereenkomst geldt niet voor statutair bestuurders.

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

Onze arbeidsrecht advocaten Toine, Mark en Edwin staan jou van begin tot eind bij!

 

Toine Zegers

Arbeidsrecht
Ondernemingsrecht

Mark Diebels

Arbeidsrecht

Edwin Aerts

Arbeidsrecht
Ondernemingsrecht
Privacy / AVG

KENNISPAGINA

Op onze kennispagina’s vind je een korte omschrijving van veelgebruikte begrippen in onze teksten. Deze begrippen gebruiken wij ook vaak in onze nieuwsberichten. Onze nieuwsberichten kun je vinden onder ‘nieuws’.

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55

F 013 5368420
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.