013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

Europees Hof van Justitie: Automatische beëindiging van arbeidsovereenkomst bij bereiken van pensioenleeftijd toegestaan

Het automatisch beëindigen van een arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de pensioenleeftijd is niet in strijd met het EU-recht, zo bepaalde het Europese Hof van Justitie onlangs in een zaak die speelde in Duitsland.
Volgens de Duitse wet inzake gelijke behandeling (het Gleichbehandlungsgesetz) leveren clausules op grond waarvan arbeidsovereenkomsten van werknemers automatisch eindigen bij het bereiken van de pensioenleeftijd, geen strijd op met het verbod op leeftijddiscriminatie. Sociale partners mogen volgens de Duitse regeling zulke clausules overeenkomen in cao’s. Een werkneemster is van mening dat zo’n clausule in strijd is met een Europese Richtlijn, die leeftijddiscriminatie verbiedt.

De casus

Mevrouw Rosenbladt heeft gedurende 39 jaar schoonmaakwerkzaamheden verricht. Volgens de cao voor de schoonmaakbranche eindigt de arbeidsovereenkomst aan het einde van de maand waarin de werkneemster aanspraak kan maken op een ouderdomspensioen, doch uiterlijk aan het einde van de maand waarin zij haar 65ste levensjaar heeft voltooid. Toen zij de leeftijd van 65 jaar had bereikt, heeft haar werkgever haar in kennis gesteld van de beëindiging van haar arbeidsovereenkomst. Mevrouw Rosenbladt heeft daartegen beroep ingesteld bij het Arbeitsgericht Hamburg, met het betoog dat de beëindiging van haar arbeidsovereenkomst discriminatie op grond van leeftijd vormt.
Het Arbeidsgericht heeft vervolgens de volgende rechtsvraag voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie: Is de automatische beëindiging van een arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de normale pensioenleeftijd, in overeenstemming met het verbod van discriminatie op grond van leeftijd dat is opgenomen in richtlijn 2000/78/EG1 ?

Het arrest van het Hof

In het arrest stelt het Hof vast dat een clausule op grond waarvan de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt wegens het ontstaan van een pensioenaanspraak, een direct onderscheid naar leeftijd vormt. Vervolgens onderzoekt het Hof of dit onderscheid eventueel kan worden gerechtvaardigd.
Het Hof overweegt dat hier geen sprake is van een dwingend stelsel van verplichte pensionering. Het is eerder een wijze van beëindiging van de arbeidsbetrekking, die is gebaseerd op de leeftijd waarop recht op een ouderdomspensioen ontstaat.
De doelen die met dergelijke clausules worden nagestreefd vormen een objectieve en redelijke rechtvaardiging, zoals bedoeld in richtlijn 2000/78. Het gaat namelijk om een evenwicht tussen uiteenlopende legitieme belangen binnen de arbeidsverhoudingen, die samenhangen met politieke keuzen op het gebied van pensioen en werkgelegenheid. Bedoeld is om werknemers een zekere arbeidsstabiliteit verzekeren (en op de lange termijn een vooruitzicht op pensioen) en tegelijkertijd de werkgevers een zekere flexibiliteit in het personeelsbeheer te bieden.

Vervolgens oordeelt het Hof dat clausules inzake automatische beëindiging passend en noodzakelijk kunnen zijn om deze legitieme doelen te bereiken. Volgens het Hof is de clausule die van toepassing is op mevrouw Rosenbladt niet alleen gebaseerd op een bepaalde leeftijd, maar houdt deze tevens rekening met de omstandigheid dat er een aanspraak bestaat op een financiële vergoeding in de vorm van ouderdomspensioen. Bovendien biedt de clausule de mogelijkheid voor de sociale partners om rekening te houden met de situatie op de arbeidsmarkt. De Duitse regeling verplicht bovendien de werkgevers om instemming te verkrijgen van de werknemers voor elke dergelijke clausule, wanneer het gaat om het automatisch beëindigen op een leeftijd die beneden de normale pensioenleeftijd ligt. Ten slotte wijst het Hof erop dat het Duitse recht het verbiedt dat een persoon die ná het bereiken van de pensioenleeftijd een beroepsactiviteit wenst voort te zetten, op grond van zijn leeftijd een arbeidsplaats wordt geweigerd door zijn oude werkgever of door een derde.

Het Hof komt dan ook tot de conclusie dat richtlijn 2000/78 zich niet verzet tegen een clausule op grond waarvan de arbeidsovereenkomst van een werknemer automatisch eindigt bij het bereiken van de pensioenleeftijd, zoals die welke in Duitsland is opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst voor de schoonmaakbranche.

Meer hierover weten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

 

Bron: Persbericht Europees Hof van Justitie, 12 oktober 2010, zaaknr. C-45/09

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55
F 013 - 536 84 20
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

NIEUWSBRIEF

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.