013 - 536 65 55info@kzoadvocaten.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN EN JURIDISCHE INFORMATIE

Home > Algemene voorwaarden en juridische informatie

1. KZO|O13 bestaat uit een samenwerking van enerzijds de maatschap van mrs. Klijn, Zegers, van Osch en Diebels en anderzijds mr. van der Sprong, hierna te noemen: “KZO|O13 Advocaten”.

2. Alle opdrachten, alsmede eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door KZO|O13, ook als het de bedoeling is dat een opdracht door bepaalde personen van KZO|O13 wordt uitgevoerd. Artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemde situatie een regeling geeft, en artikel 7: 407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in de situatie dat twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, worden terzijde gesteld. De maatschap contracteert en de advocaten treden naar buiten op onder de handelsnaam KZO|O13. Mr. Van der Sprong is een zelfstandig optredende advocaat en contracteert op persoonlijke titel. Mr. Van der Sprong handelt tevens onder de naam KZO|O13. Hetgeen in het onderstaande ten aanzien van KZO|O13 is opgenomen geldt eveneens voor mr. Van der Sprong.

3. Iedere aansprakelijkheid van KZO|O13 is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door KZO|013 gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 5.000,00 of, indien het door KZO|O13 in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 10.000,00. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van KZO|O13.

4. KZO|O13 zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. KZO|O13 is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. KZO|O13 is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

5. De opdrachtgever vrijwaart KZO|O13 tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van KZO|O13.

6. Opdrachtgevers en derden zijn gehouden om eventuele aanspraken onverwijld schriftelijk aan KZO|O13 kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan alle rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

7. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en KZO|O13 is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter en de hierna te benoemen Geschillencommissie Advocatuur.

8. KZO|O13 neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Het volledige reglement staat beschreven op de website www.advocatenorde.n en een exemplaar ligt ten kantore van KZO|O13. De weg naar de Geschillencommissie Advocatuur staat conform deze regeling pas open nadat de interne klachtenregeling van het kantoor van KZO|O13 is gevolgd. Deze procedure houdt in dat de cliënt zijn/haar klachten eerst aan de behandelend advocaat kenbaar maakt, dan wel aan mr. dr. L.P.M. Klijn, klachtenfunctionaris van KZO|O13 advocaten.
De brochure klachtenregeling ligt eveneens ter beschikking op het kantoor van KZO|O13. Wordt de klacht niet intern opgelost of wordt niet binnen vier weken na het indienen van de klacht gereageerd, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur, gevestigd in Den Haag. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van deze opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen, worden door deze commissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement, welk reglement eveneens op het kantoor van KZO|O13 ter beschikking ligt. Als het geschil een opdracht van een particuliere cliënt betreft, voorziet dat reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door het kantoor wendt tot de gewone rechter. Als het geschil een incasso van een vordering van KZO|O13 op een particuliere cliënt betreft, is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de commissie stort. Doet hij/zij dit niet, dan is op het incassogeschil de regeling van arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het reglement voor alle gevallen in arbitrage.

9. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief. KZO|O13 is gerechtigd jaarlijks het afgesproken tarief met een indexcijfer aan te passen. Door KZO|O13 ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax-, en kopieerkosten e.d.) zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief btw.

10. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te berekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is KZO|O13 gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede alle in redelijkheid door KZO|O13 gemaakte gerechtelijke en (buiten)gerechtelijke (incasso-)kosten, die voor rekening van opdrachtgever zijn. KZO|O13 kan voor aanvang van de opdracht of tussentijds een nader voorschot verlangen. Eerst na ontvangst van het voorschot zal met de werkzaamheden worden aangevangen respectievelijk zullen de werkzaamheden worden voortgezet. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

11. KZO|O13 voldoet aan Europese Richtlijn 2006/123/EG en artikel 6: 203a-203e BW. KZO|O13 is een maatschap bestaande uit natuurlijke personen (van mrs. Klijn, Zegers, van Osch en Diebels) (KvK nummer 17282885 0000 en BTW nummer 809967984B01) en heeft een samenwerkingsverband met mr. Van der Sprong (Van der Sprong Advocaat & Mediator KvK- 65073878 en BTW nummer NL001773552B37). Al onze advocaten staan ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten en zijn gebonden aan Nederlandse en internationale gedragsregels. Hun relevante nevenactiviteiten staan per persoon vermeld op deze site.

 

Overige informatie

12. KZO|O13 Advocaten is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Allianz Nederland Schadeverzekering (Fellenoord 160, 5611 ZB Eindhoven) en mr. Van der Sprong bij AIG Europe Limited (Mutsaerts Assuradeuren BV (Ringbaan-West 240, Tilburg)). Deze verzekering dekt wereldwijd een schade van € 1.250.000,00 per aanspraak en maximaal € 2.500.000,00 per verzekeringsjaar, met restrictie voor aansprakelijkheid gebaseerd op recht uit Verenigde Staten en Canada.

13. KZO|O13 Advocaten verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering. Informatie over hoe KZO|013 omgaat met persoonsgegevens is te vinden in de meest recente versie van de privacyverklaringvan KZO|013 Advocaten.

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55
F 013 - 536 84 20
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

NIEUWSBRIEF

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.